stanovy

Združenie Včeloz
Stanovy

I.
Názov a sídlo
Názov občianskeho združenia je „Včeloz".
Sídlom združenia je Važina 50/7 922 41 Drahovce.

II.
Ciele
Cieľom združenia je podpora a rozvíjanie aktivít na miestnej i celoštátnej úrovni v oblasti vzdelávania, kultúrno-spoločenskej činnosti pre rozvoj včelárstva a výchovy mládeže ku vzťahu k prírode a ku včelám. Združenie bude presadzovať legislatívne zmeny uskutočňovať publikačné, vzdelávacie a konzultačné činnosti s cieľom rozvoja včelárstva na Slovensku,
Združuje včelárov žijúcich na celom území Slovenskej republiky, priaznivcov a záujemcov o včelárenie bez akýchkoľvek rozdielností a výnimiek národnostných, náboženských, politických, či sociálnych do dobrovoľného autonómneho demokratického spolku, ktorého cieľom je predovšetkým:

  1. Zlepšenie vzťahov medzi včelármi, zvyšovanie vzájomnej dôvery a priateľstva, vyúsťujúce do upevňovania j súdržnosti.
  2. Vychovávať mládež ku pozitívnemu vzťahu k prírode a predovšetkým ku včelám.
  3. Pomáhať zhodnocovať dosiahnutú včelársku produkciu, chrániť autochtónny – pravý slovenský med vysokej kvality,
  4. Napomáhať pri výkupe a predaji včelárskych produktov a výrobkov z nich.


III.
Členstvo
Členstvo v združení je dobrovoľné. Členom môže byť každá fyzická a právnická osoba, ktorá súhlasí so stanovami združenia.

IV.
Práva a povinnosti členov
Členovia sú povinní dodržiavať stanovy združenia.
Členovia majú právo voliť do orgánov združenia a podieľať sa na činnosti združenia.

V.
Orgány združenia
Orgánmi združenia sú zhromaždenie a rada.
Zhromaždenie je spoločné stretnutie členov združenia, ktoré rozhoduje o programe činnosti združenia,
o zmene a doplnení stanov, o zániku združenia a o nakladaní s jeho majetkom po zániku združenia.
Zhromaždenie volí a odvoláva radu..
Zhromaždenia sa schádza minimálne 2-krát do roka. Zvoláva ho rada, a to písomne, najmenej 10 dní vopred.
Prvé stretnutie zhromaždenia sa uskutoční v 10. deň po registrácii združenia Ministerstvom vnútra SR v sídle
združenia. Zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sa ho zúčastní nadpolovičná väčšina všetkých členov.
Rada zabezpečuje činnosť združenia medzi jednotlivými stretnutiami zhromaždenia. Má troch členov z ktorých volí predsedu združenia
Predseda koná v mene združenia vo všetkých veciach

VI.
Zásady hospodárenia
Majetok združenia tvoria členské príspevky, dotácie, granty, dary a iné príjmy dosiahnuté v súlade so stanovami a všeobecne záväznými predpismi.
Majetok a príjmy združenia môžu byt použité na dosahovanie cieľov združenia a na zabezpečenie jeho vlastnej činnosti.

Pri zániku združenia rozhoduje o použití jeho majetku Zhromaždenie nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov.