kontaktné a fakturačné údaje

Názov:             Včeloz

Sídlo:               Važina 50/7, 922 41 Drahovce

IČO:                 42295351

DIČ:                 2023961753

Banka:             Slovenská sporiteľňa, a.s.

Číslo účtu:       5050812931/0900

IBAN:               SK9509000000005050812931

VS:                   2014

V mene OZ:    Miroslav HABR

Koná:               konateľ

Číslo tel.:         0948 227 286

E mail:            vceloz2013@gmail.com